Totalentreprenader & ombyggnader
Snickerier & fastighetsservice

Affärsidé, miljö- och verksamhetspolicy

Vårt verksamhetsområde är entreprenad och service inom byggsektorn samt egen snickeriverksamhet. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Detta innebär att rekrytering, kompetensutveckling, engagemang och motivation, tillsammans med systematiskt arbetsmiljöarbete har högsta prioritet.

Vi skall alltid uppfylla våra kunders och övriga intressenters relevanta krav på kvalitet och miljö, avseende de produkter och tjänster som vi tillhandahåller. Resultatet på våra uppdrag skall för våra kunder framstå som ett starkt motiv till att göra affärer med oss. Vårt arbete med ständiga förbättringar, att förhindra och förebygga miljöskador, samt att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter, är för oss en självklarhet. Nöjda kunder, korta beslutsvägar, laganda, ärlighet, stort egenansvar och kunnande är grundstenarna i vårt företag.

Genom ett aktivt miljöarbete som innebär att vi väljer miljöanpassat material, planerar transporter och sorterar avfall på rätt sätt vill vi bidra till en hållbar utveckling.

Ledningsgruppen
Göteborg 2019-09-26


Krav på våra samarbetspartners

 • Ta del av och följa vår arbetsmiljöpolicy och verksamhetspolicy.
 • Ta del av och följa upprättad miljöplan/arbetsmiljöplan på entreprenader.
 • Ta hand om och sortera eget avfall, att farligt avfall sorteras samt transporteras rätt.
 • Att personliga skydd används.
 • Att skydd för allmänhet är tillfredställande.
 • Ta fram säkerhetsblad vid användande av kemikalier.
 • Att ha utbildning och fylla i protokoll vid heta arbeten.
 • Att ha en branschanpassad företagsförsäkring.
 • Att uppfylla gällande lagar, förordningar, föreskrifter och övriga branschregler.
 • Att hålla tider, rätt produkt, rätt pris.
 • Att slutfakturera snarast när arbetet är klart.
 • Att redovisa en miljöpolicy.
Arbetsmiljöpolicy, socialt ansvarstagande

Syftet och målet med arbetet är att på ett strukturerat och planlagt sätt eliminera risker på arbetsplatsen samt att sträva efter att förebygga belastningsskador till nytta för både den enskilde och företaget. Vi gör ständiga förbättringar i ledningssystemet för arbetsmiljö i samråd och medverkan med arbetstagare. Vi skall alltid uppfylla våra kunders och övriga intressenters relevanta krav på arbetsmiljö.

Det är företagets skyldighet att tillse att vi lever upp till de krav som lagstiftningen ställer i form av konkreta krav såväl som förhållningssätt. Vi skall stödja och respektera internationellt deklarerade rättigheter.

Detta åstadkommer vi genom regelbundna skydds- och brandronder samt årlig uppföljning och redovisning av bland annat tillbud/olycksfall. Vi är flera som är utbildade till Bas-U, Bas-P. Alla har en pärm med riskbedömning som skall fyllas i innan arbetet startar på arbetsplatsen.

En gång vart annat år genomförs en personalundersökning där samtliga medarbetares syn på arbetsmiljön skall kartläggas, analyseras och utvärderas till hjälp för framtida förbättringsåtgärder. Regelbundna personalmöten hålls och förbättringsförslag fyll i vid avvikelser.

Företaget skall arbeta för att förebygga kränkande särbehandling, vilket aldrig kan accepteras, oavsett vem eller vilka som drabbas. Ett trevligt och ärligt bemötande av all personal och övriga berörda i ett projekt oavsett storlek skall alltid vara målet.

Ledningsgruppen
Göteborg 2019-09-26

KONTAKT
GISAB
Kallebäcksvägen 2
412 75 Göteborg
    info@gisab.se
  031-40 20 75